Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle producten en diensten van HostingHuis. Elke overeenkomst komt tot stand onder aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. U wordt daardoor gebonden aan de voorwaarden zoals hieronder aangegeven. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

1 Definities

1.1 Account: Klantnaam waarmee Klant toegang krijgt tot Systeem van HostingHuis.

1.2 Accountgegevens: de gegevens die HostingHuis verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan Klant, de gegevens welke Klant opslaat op de systemen van HostingHuis, inclusief verbruiksgegevens over datagebruik en -verkeer.

1.3 Fair use: het redelijke gebruik door Klant van dataverkeer, schijfruimte en/of belasting van Systeem, door HostingHuis nader te preciseren in deze voorwaarden bij diensten of aspecten van de dienstverlening waarop dit van toepassing is.

1.4 Klant: de natuurlijke persoon en/of de organisatie die met HostingHuis een overeenkomst heeft gesloten.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen HostingHuis en Klant op grond waarvan HostingHuis diensten aan Klant verleend.

1.6 Schijfruimte: de hoeveelheid opslagruimte die HostingHuis aan Klant ter beschikking stelt voor de opslag van persoonlijke data.

1.7 Systeem: servers, storage en aanverwante apparatuur en infrastructuur waarmee HostingHuis de door haar aangeboden diensten aan Klant verleent.

1.8 Verkeersgegevens: de gegevens (zowel door Klant opgeslagen, statische gegevens als data over het gegevensverkeer) die Klant genereert op Systeem van HostingHuis door van de diensten van HostingHuis gebruik te maken.

1.9 HostingHuis: de Internet Service Provider JDezine B.V., handelend onder de naam HostingHuis (een geregistreerde handelsnaam), gevestigd te Den Haag, Nederland (Kamer van Koophandel registratie nummer 62019880).

1.10 Diensten: de diensten of opdrachten die door HostingHuis ten behoeve van Klant worden verricht.

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen HostingHuis en Klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 HostingHuis is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 30 kalenderdagen na bekendmaking van kracht. Bekendmaking zal geschieden via de contactgegevens zoals door Klant bij HostingHuis geregistreerd.

3 Diensten van HostingHuis

3.1 HostingHuis verleent voor toegang tot Systeem aan Klant een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Voor het gebruik van Systeem stelt HostingHuis handleidingen beschikbaar. Het is Klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

3.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt indien van toepassing.

3.3 HostingHuis spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het verlenen van aansluiting op Systeem aan Klant voor de in de overeenkomst bepaalde dienst(en), alsmede de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden. HostingHuis kan echter geen onbelemmerde toegang tot Systeem garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van HostingHuis.

3.4 HostingHuis onthoudt zich van het inzien van persoonlijke bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij:

 • in het geval HostingHuis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel;
 • in het geval Klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, dan wel;
 • in het geval de gegevens in Account van Klant (al of niet onbedoeld) voor een verstoring zorgen van de dienstverlening van HostingHuis, zulks ter beoordeling van de medewerkers van HostingHuis

3.5 HostingHuis is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door HostingHuis te verrichten aanpassingen of verbeteringen van Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant jegens HostingHuis ontstaat.

3.6 HostingHuis is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de configuratie, de accounts, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant jegens HostingHuis ontstaat. HostingHuis zal in een voorkomend geval Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

3.7 24-uur per dag, 7 dagen per week monitoring en beheer van Systeem alsmede ondersteuning door medewerkers wordt niet gegarandeerd.

4 Diensten van derden

4.1 Voor haar diensten is HostingHuis afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld kabelinternet of ADSL van Klant, datacenter faciliteiten en aanverwante infrastructuur. In dat geval sluit Klant veelal twee verschillende overeenkomsten, 1 met HostingHuis en 1 met de derde partij. HostingHuis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (gebreken in) dienstverlening, diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

4.2 HostingHuis verzorgt in opdracht van Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van Klant en HostingHuis aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

5 Gebruik van de diensten van HostingHuis

5.1 Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Klant stelt HostingHuis zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen van relevante gegevens. Voor eventuele schade welke voortkomt uit het niet tijdig doorgeven van deze wijzigingen (bijvoorbeeld een afsluiting van de toegang voor bezoekers van het domein van Klant, doordat betalingsherinneringen op een verouderd e-mailadres worden afgeleverd) aanvaardt HostingHuis B.V geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en bewust of onbewust schade toe te brengen aan Systeem. Het is Klant verboden processen of programma’s -al dan niet via Systeem- op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks HostingHuis, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan Klantzijde en het achterstallig onderhoud op door Klant geïnstalleerde software.

5.3 Het is Klant niet toegestaan Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst tussen Klant en HostingHuis of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhouden/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet publiceren van een bericht met dezelfde inhoud op of via Systeem van HostingHuis Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij HostingHuis Ook de voorwaarden van de CAN-SPAM Act of 2003 zijn van toepassing;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden op of via Systeem van HostingHuis;
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografisch materiaal op of via Systeem van HostingHuis;
 • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen op of via Systeem van HostingHuis;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet via Systeem van HostingHuis

5.4 Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van HostingHuis, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinks of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van HostingHuis op te slaan. Het is het besluit van HostingHuis en van HostingHuis alleen om te bepalen of gegevens behoren tot een van de bovenstaande categorieën en HostingHuis behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan Klant geen claim bij HostingHuis neerleggen met betrekking tot de beslissing.

5.5 Het is abonnees zonder voorafgaande toestemming van HostingHuis niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die publiekelijk mag worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen. Het is ter beoordeling van HostingHuis om vast te stellen of deze voorwaarde wordt overtreden. Bij constatering van overtreding behoudt HostingHuis zich het recht voor de dienstverlening aan Klant onverwijld op te schorten, alsmede kosten voor het misbruik in rekening te brengen en de overeenkomst te ontbinden.

5.6 HostingHuis is gerechtigd Klant de toegang tot Systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. In beginsel wordt als uitgangspunt voor fair use van dataverkeer gehanteerd een factor van vijf (5) maal de hoeveelheid opgeslagen data, waarbij een de bovengrens van ten hoogste vijf (5) maal de maximale toegestane hoeveelheid opslagruimte niet wordt overschreden. Bij deze overeenkomsten is Klant gehouden aan HostingHuis de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. HostingHuis zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat Klant hiervan door HostingHuis op de hoogte is gesteld, effectueren. HostingHuis is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van HostingHuis levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door Klant.

5.7 Het is Klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij HostingHuis hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

5.8 Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot Systeem mogelijk te maken.

5.9 Klant geeft bij deze toestemming aan HostingHuis zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van HostingHuis welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor HostingHuis en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij HostingHuis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

5.10 Klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar HostingHuis sturen. HostingHuis beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 3 werkdagen per e-mail naar het account van Klant.

5.11 Klant garandeert HostingHuis tekenbevoegd te zijn.

5.12 Klant is zelf verantwoordelijk voor back-ups van alle gegevens die op Systeem worden geplaatst. HostingHuis draagt geen enkel aansprakelijkheid voor het verlies of de beschadiging van gegevens op Systeem anders dan door handelen van HostingHuis zelf.

6 Aanbiedingen, overeenkomsten, betalingen en prijzen

6.1 Voor Klant geldt bij een online-bestelling het recht om de koop ongedaan te maken, waarbij Klant tot 14 dagen heeft om af te zien van zijn bestelling. Domeinen zijn echter uniek en accounts worden individueel aangepast en opgericht voor het domein. Met betrekking tot snelle levering van het bestelde, zal HostingHuis normalerwijs aanvangen met het oprichten en aanpassen van het bestelde zodra de order binnengekomen is. Klant accepteert bij het doen van de bestelling, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt als HostingHuis begonnen is met het oprichten en aanpassen van het bestelde. Na aanvaarding van het aanbod door Klant is onverwijlde herroeping door HostingHuis mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is HostingHuis gehouden al hetgeen HostingHuis reeds heeft ontvangen aan Klant terug te betalen, waarbij reeds gemaakte kosten in mindering worden gebracht. HostingHuis kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

6.2 Alle overeenkomsten worden aangegegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De aan HostingHuis verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Klant is verplicht binnen achtentwintig (28) dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.

6.4 Indien Klant niet binnen de termijn van art. 6.3 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10,– tenzij HostingHuis aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

6.5. Alle betalingen die door Klant naar aanleiding van een (digitale) bestelling worden verricht worden afgehandeld door de aangewezen payment provider en de eigen bankinstelling van Klant. Op alle (digitale) betalingen zijn derhalve de door de payment provider en de eigen bankinstelling van Klant ter zake gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

6.6 Alle betalingen die door Klant na een (digitale) bestelling via creditcard worden verricht worden afgehandeld door de payment service provider MultiSafePay in samenwerking met de creditcard maatschappij van Klant. Op alle (digitale) creditcardbetalingen zijn derhalve de door MultiSafePay en de creditcardmaatschappijen ter zake gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

6.7 Op alle betalingen door Klant zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

6.8 Klant is afhankelijk van de te leveren HostingHuis dienst(en) een vergoeding verschuldigd zoals vermeld op de website van HostingHuis. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

6.9 HostingHuis is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina’s van HostingHuis. Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

7 Opzegging, verlenging en ontbinding

7.1 Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop HostingHuis de opzegging ontvangt. HostingHuis stelt het formulier voor opzegging op verzoek onverwijld ter beschikking aan Klant.

7.2 Indien Klant niet binnen de in artikel 7.1 genoemde opzegtermijn heeft opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Na verlenging is de overeenkomst op het onderdeel webhosting maandelijks opzegbaar. De kosten voor een domeinnaam zijn geen abonnementskosten, maar betreft de verkoop van een dienst met als kortste looptijd één jaar. De Wet Van Dam is daarom op de kosten voor domeinnaamregistratie niet van toepassing.

7.2 Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met HostingHuis gesloten overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of Klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens HostingHuis te voldoen, is HostingHuis gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en)op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat HostingHuis tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan HostingHuis verder toekomende rechten.

7.3 HostingHuis is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de HostingHuis diensten te staken indien Klant:

 • aan HostingHuis valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
 • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • in strijd handelt met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden;
 • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
 • surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 HostingHuis is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van HostingHuis Met name is HostingHuis niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot Systeem of het internet bij HostingHuis of derden, een gebrek in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op Systeem van HostingHuis, onrechtmatig handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in Account van Klant.

8.2 Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor HostingHuis voortvloeiende schade.

8.3 Klant vrijwaart HostingHuis tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Klant van de account, Systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van Klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

8.4 HostingHuis is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan Klant verstrekte aansluiting op Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang Klant handelt in strijd met het gestelde in een van de artikelen van deze algemene voorwaarden. Bovendien is HostingHuis in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van Klant jegens HostingHuis ontstaat.

9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan HostingHuis niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en systemen.

9.2 HostingHuis heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HostingHuis haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HostingHuis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HostingHuis niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

10 Klachten

10.1 HostingHuis neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op HostingHuis diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

10.2 HostingHuis spant zich in klachten omtrent de HostingHuis diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de HostingHuis diensten te komen. Klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden, bij voorkeur per e-mail op info@HostingHuis.nl. De klacht wordt, indien mogelijk, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door HostingHuis in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

10.3 HostingHuis spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door klanten zo goed mogelijk te behandelen. Eenieder kan klachten over misbruik, spam of illegale handelingen door HostingHuis klanten naar het e-mail adres abuse@hostinghuis.nl sturen, vergezeld van de relevante (logging) gevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

10.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Klant onverlet.

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen HostingHuis en Klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen HostingHuis en Klant.

11.2 Indien Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 11.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat HostingHuis een beroep op art. 11.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Versie 20161130